انتشار - Pandplus

انتشار

429

تعریف انتشار در آژانس تبلیغاتی

ما به هر اقدام مدیریت شده ای که پیام و محتوای تبلیغاتی شما را به تعداد تعیین شده ای از مخاطبان، در زمانی برنامه ریزی شده و با بودجه ای از پیش توافق شده، برساند،انتشار می گوییم. پس همین جا معلوم است از نگاه پندپلاس، انتشار هم مانند محتوا، حداقلهایی را باید حائز شود:

 • طبق توافق ااز قبل تعیین شده صورت بگیرد.
 • در زمانی که استانداردها و تجربه هر پلتفرمی برای ما اقتضا می نماید، اقدام می شود.
 • بودجه ای برای این عمل صرف می شود که در برنامه ریزی ها دیده شده است.
 • پلتفرم انتشار از پیش توافق شده یا انتخاب آن بعهده پندپلاس گذاشته شده است.
 • میزان در برگیری یا تعداد مخاطبان حدودا پیش بینی شده باشد.
 • رفلکس مخاطبان پیش بینی شده باشد.
 • نتیجه انتشار در راستای اهداف استراتژیک برند باشد.
 • تابع قوانین و تابوهای اجتماعی باشد.
 • قابلیت اتصال زنجیره ای به قبل یا بعد را داشته باشد.
 • و برخی از موضوعات مهم دیگر که اگر اجازه بدهید بعنوان ترفندهایی برای شما، نزد ما محفوظ بماند.

ابزارهای انتشار در پندپلاس

 • وبسایت مادر
 • بلاگهای برند
 • سایر وبسایتها
 • شبکه های اجتماعی برند
 • شبکه های اجتماعی دیگر
 • تبلیغ در نرم افزارها
 • تبلیغ در پلتفرمهای غیر اجتماعی
 • رسانه های رسمی
 • رسانه های غیر رسمی
 • و پلتفرمهایی که اگر اجازه بدهید بعنوان ترفندهای شما نزد ما امانت بماند.

 

هزینه انتشار

همانطور که در مطلب استراتژی به آن اشاره شد، اقدامات آتی در آژانس پندپلاس، در بخش استراتژی و پروپوزال مورد توافق دیده شده است. این انتشار بعنوان بخشی از کمپین یا جزئی عادی از برنامه تبلیغات یک برند، دارای ارزشی مالی است. این ارزش گذاری و تامین مالی آن، با پیشنهاد ما و استماع دستورات شما، اتفاق می افتد. با اعتماد بیشتری که به پندپلاس صورت می گیرد، پس از تفاهم روی هزینه این انتشار، هزینه کرد آن توسط پندپلاس انجام می شود.

مثلا تصمیم می گیریم که یک میلیون تومان در یکماه صرف تبلیغات کلیکی شود. این سند ما است و پندپلاس می گردد و بهترین پلتفرمی که این یک میلیون را می تواند برایش سرمایه گزاری کند را پیدا می کند. تبلیغات کلیکی شما را به آن پلتفرم می سپارد و تبلیغ در زمان مقرر آغاز می شود.

انتشار