غزال پیانو

اجرا توسط تیر , 1401
چکیده

ﻏﺰال آﺧﻮندزاده(غزال پیانو) ﻣﺘﻮﻟﺪ چهاردهم اردیبهشت ﻣﺎه ۱۳۷۶ در تهران اﺳﺖ و از ﺳﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده آشنایی مقدماتی ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس‌های ارف آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﭼﻨﺪ ماهه ﺑﺎ توجه به علاقه ای که در ﻏﺰال آﺧﻮندزاده وجود داشت، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﯿﺎﻧﻮ را زﯾﺮ نظر اساتید مختلفی آﻏﺎز ﻧﻣود و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ بهره‌ﮔﯿﺮی از کلاس‌های آﻣﻮزﺷﯽ آﻗﺎی ﺳﺎﻣﺎن اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﯾﺒﺎی ﭘﯿﺎﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﭼﻨﺪ ماهه ﺑﺎ توجه به علاقه ای که در ﻏﺰال آﺧﻮندزاده وجود داشت، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﯿﺎﻧﻮ را زﯾﺮ نظر اساتید مختلفی آﻏﺎز ﻧﻣود و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ بهره‌ﮔﯿﺮی از کلاس‌های آﻣﻮزﺷﯽ آﻗﺎی ﺳﺎﻣﺎن اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﯾﺒﺎی ﭘﯿﺎﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، غزال ﺗﺼﻤﯿﻢ به ادامه ﺗﺤﺼﯿﻞ در هنرستان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎن ورودی هنرستان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﮔﺬراﻧﺪن دوره‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﮐﻼﺳﯿﮏ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد اﻣﯿﺮ ﺻﺮاف را ﺗﺎ به اﻣﺮوز داشته و در ﻣﺪت ﺷﺶ ساله هنرستان از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺎﺗﯿﺪ بنام اﯾﺮان از جمله ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ، ﺧﺎﻧﻢ نهرودی و آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺎوش روﺷﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﻖ، ﮐﺎرن کیهانی، هوشیار خیام و ﺗﻘﯽ ﺿراﺑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮری ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﺳﻠﻔﮋ، هارمونی و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ بهره ﺑﺮد. غزال به ﻋﻨﻮان ﺳﺎز دوم زﯾﺮ ﻧﻈﺮ خانم‌ها اﻓﺘﺎده، ﻋﻄﺮاﺋﯽ و اﺻﻼﻧﯽ، ﺳﺎز اصیل ﺳﻨﺘﻮر را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ که همواره از اﯾﻦ دوران به ﻋﻨﻮان نقطه ﻋﻄﻒ زندگی هنری ﺧﻮد ﯾﺎد می‌نماید. غزال سرانجام بعد از فراگیری کامل این ساز ها، تصمیم به تدرس این ساز توسط وبسایت شخصی خود، یعنی غزال پیانو گرفت.

در ﺳﺎل ۱۳۹۸ به پیشنهاد ﯾﮑﯽ از برجسته ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن تئاتر اﯾﺮان (اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن) ﻏﺰال در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻧﯿﺴﺖ لهستانی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻧﻮ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ به زﺑﺎن لهستانی در ﮐﻨﺎر هنرمندان ﺗﻮاﻧﺎی تئاتر، خانم‌ها ﻟﯿﻠﯽ رﺷﯿﺪی، بهنوش طباطبایی،  فاطمه رﺣﯿﻢ ﻧﯿﺎ (ﻣﺎدر گلشیفته فراهانی)، مهتاب ﻧﺼﯿﺮ ﭘﻮر و آﻗﺎﯾﺎن هومن ﺑﺮق ﻧﻮرد، اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻣﯽ و اﻓﺸﯿﻦ هاشمی ﺑﺮ روی صحنه تئاتر رﻓﺖ.

طراحی رابط کاربری و  وبسایت غزال پیانو توسط آژانس دیجیتال مارکتینگ پندپلاس انجام شده، برای مشاهده تمامی نمونه کارها، کافیه روی نمونه کارهای پندپلاس کلیک کنید.

خدمات انجام شده
  • طراحی سایت
  • طراحی رابط کاربری
مشتری

ﻏﺰال آﺧﻮندزاده