مهاب مهر

اجرا توسط بهمن , 1399
چکیده

شرکت مهندسی مهاب در سرمایه گذاری، مشارکت در ساخت، طراحی و مهندسی، تامین و ساخت پروژه های پیمانکاری ساختمانهای اداری و تجاری فعالیت دارد. پروژه همکاری آژانس پند پلاس با این شرکت با موضوع طراحی هویت بصری در سال 1399 صورت گرفت.

خدمات انجام شده
  • هویت بصری
مشتری

شرکت مهندسی مهاب مهر