پرسش نامه طراحی سوشال

Social Media Brief

کدام شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت مد نظر شماست؟(ضروری)
آیا شعار سازمانی و رنگ سازمانی مشخصی دارید؟(ضروری)
مهمترین چیزی که باید در شبکه‌های اجتماعی شما دیده شود چیست؟(ضروری)
موفقیت شبکه های اجتماعی خود را در چه چیزی می‌دانید؟(ضروری)